API Swivel Connection

 

جهت تسهیل در حرکت و جلوگیری از گره خوردن شلنگ از قطعه ای داری یک تا سه محور گردان استفاده می گردد. این کانکشن در ابتدا و یا انتهای شلنگ گریس پمپ نصب شده و باید توان تحمل فشار تزریق را داشته باشد. اگرچه گاهاً بعنوان یک عنصر ایمنی نقش فیوز را بازی نموده و به محض افزایش بیش از حد فشار اجزاء آن از حالت نشت بند خارج شده و فشار را آزاد می کنند. محور گردان بعنوان یک آپشن اضافی در اکثر گریس پمپ ها مورد استفاده قرار می گیرد.