گریس پمپ شارژر

یکی از تجهیزات جانبی که متأسفانه کمتر مورد بهره برداری قرار می گیرد ابزاری است که استفاده از گریسهای سطلی را برای گریس پمپ های غیر سطلی مقدور می سازد. گریس پمپ شارژر ، محتویات درون یک سطل 10 پوندی(4.5 کیلوگرمی ) را به گریس پمپ انتقال داده و از هدر رفت آن جلوگیری می نماید. از آنجا که برای تولید گریسهای استیک مشخصات فیزیکی دچار تغییر خواهد گردید (سفت تر خواهد شد) و از طرفی قطعاً گرانتر از گریسهای سطلی مشابه می باشد، استفاده از این ابزار داری توجیه فنی و اقتصادی خواهد بود.