واتر سند بلاست

رسوب و اکسید روی سطوح شیرآلات از معضلات دائمی در شرکت های گاز استانی است. موضوع عایقکاری بدون حذف خوردگیها موثر نخواهد بود. از طرفی زنگ زدایی تجهیزات فولادی درون حوضچه ها با ابزارهایی که احتمال بروز جرقه وجود خواهد داشت مجاز نمی باشد.

استفاده از حلال های شیمیایی  بواسطه بخارات سمی، مقدور نخواهد بود.سند بلاست بعنوان یکی از سیستمهای مناسب برای زنگ زدایی نیز در حوضچه ها کاربرد نخواهد داشت.

دستگاه سندواش تولید آرین پترو ایده، قادر خواهد بود تا مطابق با دستورالعمل های HSE، زنگ زدایی را با استفاده از فشار آب و پرتاب دانه های سیلیس انجام داده و نتیجه بسیار رضایت بخشی را تامین نماید.

Sand wash 180 مجهز به موتور گازوئیلی، باطری و استارت می باشد.