Release valve

جلوگیری از هدر رفت گریس، یکی از اصلی ترین کاربردهای این قطعه می باشد. کاربرد دوم در هنگام تزریق به شیرهای جام شده است. زمانی که به یک شیر جام شده عملیات تزریق گریس انجام می شود، فشار حاصل از تزریق، جدا کردن سر گریس پمپ از روی فیتینگ تزریق را سخت می نماید. با بستن این شیر، محل کانکشن سرگریس پمپ از فشار گریس آزاد شده و جدا کردن آن براحتی امکان پذیر خواهد بود. این شیر معمولاً بعنوان آپشن بر روی گریس پمپ های تخصصی ارائه می گردد.