دوره سرویس و نگهداری AT4

 

-          وظایف بهره برداری

-          دوره های گریس کاری شیرآلات

-          مقدار و مراحل گریسکاری

-          مسیر تزریق گریس

-          نحوه رفع جام و کاهش گشتاور

-          انواع گریسخور و گریس پمپ

-          چرا گریس پمپ دستی کارآمد نیست

-          مشخصات گریس مرغوب

-          چه زمانی روان کار ، چه زمانی آببند

-          آببندی کانال جریان

-          رفع نشتی از شیر به فضای آزاد

-          چگونگی استفاده از کلینر

-          بررسی کامل تمامی خرابی های احتمالی شیرآلات و روش تعمیر آنها