استاندارد گریس پایه لیتیم - ویژگی ها

استاندارد اندازه گیری چگالی، چگالی نسبی یا گراویتی Api نفت خام و فراورده های نفتی مایع با استفاده از روش هیدرومتر

استاندارد فراورده های نفتی - اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری با دستگاه رو باز کلیولند - روش آزمون

فراورده های نفتی - اندازه گیری عدد اسیدی و بازی به روش تیتراسیون با شناساگر رنگی - روش آزمون

فراورده های نفتی - اندازه گیری باقی مانده کربن به روش رمزباتوم

فراورده های نفتی - تعیین رنگ بر اساس ASTM (مقیاس رنگ ASTM)

استاندارد الکهای آزمون - تور فلزی، صفحه فلزی، مشبک و ورق الکتروفرمی- اندازه اسمی چشمه ها

گریس های روان کننده - تجزیه شیمیایی - روش های آزمون

روان کننده ها- روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی سبک در سطح کیفیت معادل با API SC/CC

گریس روان کننده - تخمین تعداد ذرات سخت - روش آزمون

گریس روان کننده - تعیین نقطه قطره ای شدن - روش آزمون

گریس های روان کننده - تعیین روغن جدا شده در مدت انبارش- روش آزمون

قیر و مواد قیری - تعیین نقاط اشتعال و شعله وری با ظرف روباز کلیولند - روش آزمون

فراورده های نفتی و روان کننده ها- اندازه گیری نفوذ مخروط در گریس های روان کننده و پترولانوم - روش آزمون

روان کننده ها - روغن موتور برای موتورهای دیزلی در سطح کیفیت معادل با API CD

روان کننده ها - روغن موتور برای موتورهای بنزینی و دیزلی سبک در سطح کیفیت معادل با API SE/CC

گریس های روان کننده - گریس گرافیت بر پایه کلسیم - ویژگی ها

آب- مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه - ویژگی ها و روش های آزمون

ظروف شیشه ای و پلاستیکی آزمایشگاهی - اصول طراحی و ساخت دستگاه های حجم سنجی

اندازه گیری عدد صابونی شدن فراورده های نفتی - روش آزمون

فراورده های نفتی - اندازه گیری عدد قلیایی - روش تیتراسیون پتانسیومتری پر کلریک اسید

فراورده های نفتی - اندازه گیری عدد قلیایی - روش تیتراسیون پتانسیومتری پر کلریک اسید

روغن دنده سوپر هیپوئید معادل با API GL5

روغن دنده هیپوئید معادل با API GL4

فراورده های نفتی - تعیین رنگ سیبلت ( روش رنگ سنج سیبلت)

روغن های روان کننده - اندازه گیری باریم، کلسیم، منیزیم و روی در روغن های روان کننده کار نکرده به روش طیف سنجی جذب اتمی

فراورده های نفتی - تعیین مقدار خاکستر - روش آزمون

استاندارد گریس پایه لیتیم - ویژگی ها

فراورده های نفتی و روان کننده ها - نعیین پایداری گریس های روان کننده در برابر شستشوی با آب - روش آزمون

روغن دنده ساده معادل با API GL1